A-BE02DG 粉底液玻璃瓶

A-BE01AB 玻璃粉底液瓶

B-AP10 玻璃粉底液瓶

A-XX12 塑料粉底液包材

A-XX16 渐变粉底液包材

A-XX07 塑料粉底液包材

C-AC19 磨砂玻璃粉底液瓶

EE01 透明玻璃粉底液瓶

高档粉底液玻璃瓶 C-P036